Polityka Prywatności

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.iscon.pl. jest Sebastian Kaliński wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą ISCON, adres siedziby: ul. Rakoszycka 2i, 55-300 Środa Śląska, NIP: 8951080787, REGON: 021170071, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: iscon@iscon.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
   2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
   3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
    1. przetwarzane zgodnie z prawem,
    2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
    3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
   1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
    1. Kontaktowania się z usługobiorcą (Klientem),
    2. Przesyłania informacji o ofercie handlowej,
    3. Badania preferencji Klienta odnośnie zapotrzebowania na usługi,
    4. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawieranymi umowami.
   2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
    1. Imię i nazwisko,
    2. Adres e-mail,
    3. Numer telefonu.
   3. Dane osobowe pozyskiwane są poprzez:
    1. Dobrowolne wprowadzenie danych do formularza kontaktowego,
    2. Zapis plików Cookies po stronie Usługobiorcy,
    3. Gromadzenie logów serwera przez operatora strony www.iscon.pl.
   4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.
   5. W przypadku nawiązania kontaktu z Usługodawcą przez e-mail lub formularz kontaktowy podane dane są zapisywane, aby możliwe było udzielenie informacji na zapytanie.

  3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
   1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
   2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
    1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
    2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
   3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

  4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
   1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
   2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
   3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: iscon@iscon.pl lub podstronę Ustawienia Prywatności.
  5. LOGI SERWERA
   1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
   2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać:
    1. czas nadejścia zapytania,
    2. czas wysłania odpowiedzi,
    3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
    4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
    5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika,
    6. informacje o przeglądarce użytkownika,
    7. Informacje o adresie IP.
   3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  6. PLIKI “COOKIES”
   1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików Cookies. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
   2. Instalacja plików Cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach Cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
   3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
    1. Cookies „sesyjne”, które są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej),
    2. „Stałe” pliki Cookies, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
    3. Cookies „analityczne”, które umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” Cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
   4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   5. Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl.

  7. GOOGLE ANALYTICS
   1. Strona internetowa www.iscon.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. Cookies, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze Usługobiorcy i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, adres IP Usługobiorcy zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.
   2. Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.
   3. Strona internetowa www.iscon.pl korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane dalej po skróceniu, aby wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób. Jeśli w przypadku danych osobowych zebranych na temat Usługobiorcy możliwe jest odniesienie ich do konkretnej osoby, takie odniesienie jest od razu wykluczane, a dane osobowe są niezwłocznie usuwane.
   4. Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google, a także oświadczenie o ochronie danych firmy Google:
    Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Faks: +353 (1) 436 1001.
    Warunki korzystania z usług: www.google.com/analytics/terms/.
    Oświadczenie o ochronie danych: www.google.com/policies/privacy.

  8. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE
   1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
   2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.