Ogólne warunki dostawy i gwarancji

 1. Postanowienia ogólne
  1. Wszystkie dostawy oraz usługi wykonywane przez ISCON podlegają wyłącznie niniejszym Ogólnym Warunkom Dostaw. Firma ISCON nie wyraża zgody na jakąkolwiek zmianę lub modyfikację warunków transakcji w stosunku do niniejszych Ogólnych Warunków o ile taka zmiana lub modyfikacja nie zostanie uzgodniona na piśmie.
  2. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie wyłącznie w transakcjach z przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43.1 Kodeksu Cywilnego.
  3. O ile nie uzgodniono inaczej, warunki dostawy określone przez ISCON w ofercie sprzedaży nie są wiążące. Złożone zamówienia nie są wiążące dla ISCON do momentu pisemnego potwierdzenia przez ISCON ich przyjęcia lub do momentu ich przyjęcia poprzez przystąpienie do jego wykonywania lub do momentu ich przyjęcia poprzez wystawienie faktury.
  4. Logotypy, oferty, rysunki, projekty oraz wszystkie inne dokumenty związane z produktami, usługami oraz inną działalnością handlową ISCON, które zawierają treści o charakterze własności przemysłowej, know-how oraz inne istotne informacje pozostają wyłączną własnością ISCON i podlegają ochronie w zakresie praw własności przemysłowej. Wyżej wymienione materiały nie mogą być powielane ani przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody.

 2. Warunki składania zamówień
  1. ISCON przyjmuje zamówienia składane za pomocą email na adres iscon@iscon.pl lub s.kalinski@iscon.pl lub za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.iscon.pl.
  2. Zamówienia są realizowane w cenach według cennika, przedstawionej oferty lub innych ustaleń aktualnych w momencie złożenia zamówienia.
  3. Po złożeniu zamówienia firma ISCON przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres mailowy podany przez Klienta. Potwierdzenie określa zamówiony asortyment, ceny netto, sposób dostawy i termin realizacji. Akceptacja potwierdzenia oznacza zawarcie cywilnoprawnej umowy pomiędzy Klientem a ISCON.
  4. ISCON nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta.

 3. Warunki dostaw
  1. Jeśli w umowie wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, uzgodnione terminy wykonania nie są terminami ostatecznymi.
  2. Termin dostawy rozpoczyna swój bieg w momencie uzgodnienia wszystkich warunków transakcji.
  3. Jeśli nie ustalono inaczej, termin dostawy uważa się za zachowany w momencie wysłania dostawy do Klienta z siedziby ISCON w uzgodnionym terminie.
  4. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta w momencie przeniesienia posiadania produktów na podmiot wykonujący transport. Dotyczy to również sytuacji, gdy za zorganizowanie transportu odpowiedzialny jest ISCON.
  5. Jeżeli Klient uzgodnił z firmą ISCON odbiór własny, ma obowiązek odebrać zamówiony towar w ciągu 10 dni od momentu wpłynięcia potwierdzenia realizacji zamówienia. Niespełnienie tego warunku upoważnia firmę ISCON do wysyłki towaru na koszt Klienta bez jego dyspozycji.
  6. Towar wysyłany jest standardowo za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Klienta, o ile nie ustalono innego sposobu dostawy. Koszty przesyłki są doliczane do faktury za towar.
  7. ISCON ubezpiecza produkty w transporcie wyłącznie na podstawie odrębnej umowy i na koszt Klienta.
  8. Płatność za pobraniem przy odbiorze paczki jest dostępna tylko na terenie Polski.

 4. Płatności i fakturowanie
  1. Przedstawione ceny są cenami netto bez VAT w PLN lub w EUR. Wybór waluty należy do Klienta.
  2. Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT. Faktura VAT może być wystawiona w PLN lub w EUR. Wyboru waluty rozliczeniowej dokonuje Klient.
  3. Faktura jest pierwszym wezwaniem do zapłaty.
  4. Towar pozostaje własnością ISCON do momentu całkowitego uregulowania wszystkich należności.
  5. Jeżeli waluta kalkulacyjna różni się od waluty fakturowania, ceny na fakturze są przeliczone według kursu sprzedaży dewiz IDEA Bank obowiązującego w dniu wystawienia faktury.
  6. W przypadku przedpłaty obowiązują ceny podane na fakturze proforma. Obowiązują one do terminu płatności podanego na fakturze.
  7. Niezapłacenie należności w terminie upoważnia ISCON do zmiany formy płatności dla kolejnych dostaw z przelewu na gotówkę, pobranie lub przedpłatę oraz do naliczenia ustawowych odsetek.
  8. Niezapłacenie należności w terminie upoważnia ISCON do zbycia wierzytelności.

 5. Gwarancja i roszczenia gwarancyjne
  1. Cechy użytkowe produktów określone są wyczerpująco w dokumentacji technicznej odnoszącej się do odpowiedniego modelu produktu.
  2. Towary są magazynowane, pakowane i transportowane przez ISCON w sposób chroniący je przed uszkodzeniem.
  3. Wszystkie urządzenia ISCON objęte są 12-miesięcznym okresem gwarancji rozpoczynającym się w dniu wystawienia faktury sprzedaży. Jeżeli Klientem jest Konsument w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 2014r. o prawach konsumenta gwarancja wynosi 12 miesięcy od dnia wydania towaru.
  4. Warunkiem rozpoczęcia procesu gwarancyjnego jest przedstawienie faktury zakupu oraz numeru seryjnego urządzenia.
  5. Warunkiem uwzględnienia gwarancji jest przestrzeganie warunków użytkowania oraz przechowywania urządzenia opisanych w dokumentacji technicznej produktu.
  6. Roszczenia gwarancyjne są wyłączone w przypadku uszkodzeń wynikających ze zużycia, nieprawidłowego użytkowania lub przechowywania produktu.
  7. Zgłoszenia dotyczące braków ilościowych oraz niezgodności dostarczonych produktów z zamówieniem powinny zostać dokonane natychmiast po ich stwierdzeniu. W innym wypadku dochodzenie roszczeń gwarancyjnych jest wyłączone.
  8. Zgłoszenia gwarancyjne będą rozpatrywane w ciągu 21 dni. Jeżeli konieczne będzie przeprowadzenie ekspertyzy, wtedy reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu maksimum 60 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli ekspertyza wykaże, że uszkodzenie nastąpiło w wyniku niewłaściwego użycia elementu, firma ISCON zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami postępowania oraz ekspertyzy. W takim przypadku Klient otrzyma oficjalny raport z analizy uszkodzenia. Jeśli reklamacje dotyczą uszkodzenia w transporcie, należy bezwzględnie dołączyć protokół podpisany przez kuriera.
  9. Odpowiedzialność firmy ISCON jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.

 6. Eksport
  1. Przy dostawach z Polski do innych krajów Unii Europejskiej obowiązuje stawka VAT 0% pod warunkiem podania przez Klienta ważnego europejskiego numeru ewidencyjnego VAT. Jeśli Klient nie poda tego numeru lub po weryfikacji okaże się, że numer jest nieważny, ISCON obciąży Klienta polskim podatkiem od towarów i usług (VAT).
  2. W przypadku odbioru własnego Klient jest zobowiązany dostarczyć do firmy ISCON potwierdzenia wywozu towaru do innego kraju Unii Europejskiej. Niespełnienie tego warunku upoważnia firmę ISCON do obciążenia Klienta polskim podatkiem od towarów i usług (VAT)