1. Zasady korzystania ze strony internetowej www.iscon.pl
   Niniejszy regulamin korzystania ze strony określa warunki, na jakich użytkownicy mogą uzyskać dostęp do strony internetowej www.iscon.pl, dalej zwaną Stroną. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Strony oraz osób ją odwiedzających.
   1. Użytkownik może korzystać ze Strony tylko w celach zgodnych z obowiązującym prawem.
   2. Strony nie wolno używać:
    1. W żaden sposób, który narusza jakiekolwiek obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo albo przepis,
    2. W celu wysyłania, odbierania, pobierania, używania lub ponownego wykorzystywania jakichkolwiek materiałów niezgodnych z naszymi standardami dotyczącymi zawartości,
    3. W celu przekazywania wszelkich niezamawianych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych i promocyjnych (spamu),
    4. W celu świadomego przesyłania danych lub materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, wirusy typu bomba zegarowa, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie spyware, adware lub inne szkodliwe programy bądź podobny kod komputerowy, który wpływa negatywnie na działanie sprzętu lub oprogramowania komputera.
   3. Użytkownik zgadza się:
    1. nie powielać, nie kopiować ani nie odsprzedawać jakiejkolwiek treści Strony,
    2. Nie zakłócać, nie uszkadzać ani nie uzyskiwać dostępu bez upoważnienia do jakiejkolwiek zawartości Strony,
    3. sprzętu lub sieci, w których przechowywana jest Strona,
    4. jakiegokolwiek oprogramowania używanego do udostępniania Strony.

  2. Polityka prywatności oraz cookies strony internetowej www.iscon.pl.
   Niniejsza Polityka prywatności określa podstawowe zasady dotyczące przetwarzania przez nas wszelkich uzyskanych lub dostarczonych danych osobowych.
    1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
     1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.iscon.pl. jest Sebastian Kaliński wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą ISCON, adres siedziby: ul. Rakoszycka 2i, 55-300 Środa Śląska, NIP: 8951080787, REGON: 021170071, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: iscon@iscon.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
     2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
     3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
      1. przetwarzane zgodnie z prawem,
      2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
      3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
    2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
     1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
      1. Kontaktowania się z usługobiorcą (Klientem),
      2. Przesyłania informacji o ofercie handlowej,
      3. Badania preferencji Klienta odnośnie zapotrzebowania na usługi,
      4. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawieranymi umowami.
     2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
      1. Imię i nazwisko,
      2. Adres e-mail,
      3. Numer telefonu.
     3. Dane osobowe pozyskiwane są poprzez:
      1. Dobrowolne wprowadzenie danych do formularza kontaktowego,
      2. Zapis plików Cookies po stronie Usługobiorcy,
      3. Gromadzenie logów serwera przez operatora strony www.iscon.pl.
     4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.
     5. W przypadku nawiązania kontaktu z Usługodawcą przez e-mail lub formularz kontaktowy podane dane są zapisywane, aby możliwe było udzielenie informacji na zapytanie.
    3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
     1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
     2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
      1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
      2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
     3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
    4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
     1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
     2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
     3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: iscon@iscon.pl.
    5. LOGI SERWERA
     1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
     2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać:
      1. czas nadejścia zapytania,
      2. czas wysłania odpowiedzi,
      3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
      4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
      5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika,
      6. informacje o przeglądarce użytkownika,
      7. Informacje o adresie IP.
     3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
    6. PLIKI “COOKIES”
     1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików Cookies. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
     2. Instalacja plików Cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach Cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
     3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
      1. Cookies „sesyjne”, które są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej),
      2. „Stałe” pliki Cookies, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
      3. Cookies „analityczne”, które umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” Cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
     4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
     5. Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl.
    7. GOOGLE ANALYTICS
     1. Strona internetowa www.iscon.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. Cookies, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze Usługobiorcy i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, adres IP Usługobiorcy zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.
     2. Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.
     3. Strona internetowa www.iscon.pl korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane dalej po skróceniu, aby wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób. Jeśli w przypadku danych osobowych zebranych na temat Usługobiorcy możliwe jest odniesienie ich do konkretnej osoby, takie odniesienie jest od razu wykluczane, a dane osobowe są niezwłocznie usuwane.
     4. Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google, a także oświadczenie o ochronie danych firmy Google:
      Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Faks: +353 (1) 436 1001.
      Warunki korzystania z usług: www.google.com/analytics/terms/.
      Oświadczenie o ochronie danych: www.google.com/policies/privacy.
    8. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE
     1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
     2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

  3. Ogólne warunki dostaw i warunki gwarancji.
   Niniejsza Ogólne warunki dostaw i warunki gwarancji określają zasady dotyczące wszelkich zawieranych umów między ISCON a nabywcą towarów i usług (zwanym dalej Klientem) i stanowią część każdej zawartej umowy sprzedaży.
    1. Postanowienia ogólne
     1. Wszystkie dostawy oraz usługi wykonywane przez ISCON podlegają wyłącznie niniejszym Ogólnym Warunkom Dostaw. Firma ISCON nie wyraża zgody na jakąkolwiek zmianę lub modyfikację warunków transakcji w stosunku do niniejszych Ogólnych Warunków o ile taka zmiana lub modyfikacja nie zostanie uzgodniona na piśmie.
     2. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie wyłącznie w transakcjach z przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43.1 Kodeksu Cywilnego.
     3. O ile nie uzgodniono inaczej, warunki dostawy określone przez ISCON w ofercie sprzedaży nie są wiążące. Złożone zamówienia nie są wiążące dla ISCON do momentu pisemnego potwierdzenia przez ISCON ich przyjęcia lub do momentu ich przyjęcia poprzez przystąpienie do jego wykonywania lub do momentu ich przyjęcia poprzez wystawienie faktury.
     4. Logotypy, oferty, rysunki, projekty oraz wszystkie inne dokumenty związane z produktami, usługami oraz inną działalnością handlową ISCON, które zawierają treści o charakterze własności przemysłowej, know-how oraz inne istotne informacje pozostają wyłączną własnością ISCON i podlegają ochronie w zakresie praw własności przemysłowej. Wyżej wymienione materiały nie mogą być powielane ani przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody.
    2. Warunki składania zamówień
     1. ISCON przyjmuje zamówienia składane za pomocą email na adres iscon@iscon.pl lub s.kalinski@iscon.pl lub za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.iscon.pl.
     2. Zamówienia są realizowane w cenach według cennika, przedstawionej oferty lub innych ustaleń aktualnych w momencie złożenia zamówienia.
     3. Po złożeniu zamówienia firma ISCON przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres mailowy podany przez Klienta. Potwierdzenie określa zamówiony asortyment, ceny netto, sposób dostawy i termin realizacji. Akceptacja potwierdzenia oznacza zawarcie cywilnoprawnej umowy pomiędzy Klientem a ISCON.
     4. ISCON nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta.
    3. Warunki dostaw
     1. Jeśli w umowie wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, uzgodnione terminy wykonania nie są terminami ostatecznymi.
     2. Termin dostawy rozpoczyna swój bieg w momencie uzgodnienia wszystkich warunków transakcji.
     3. Jeśli nie ustalono inaczej, termin dostawy uważa się za zachowany w momencie wysłania dostawy do Klienta z siedziby ISCON w uzgodnionym terminie.
     4. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta w momencie przeniesienia posiadania produktów na podmiot wykonujący transport. Dotyczy to również sytuacji, gdy za zorganizowanie transportu odpowiedzialny jest ISCON.
     5. Jeżeli Klient uzgodnił z firmą ISCON odbiór własny, ma obowiązek odebrać zamówiony towar w ciągu 10 dni od momentu wpłynięcia potwierdzenia realizacji zamówienia. Niespełnienie tego warunku upoważnia firmę ISCON do wysyłki towaru na koszt Klienta bez jego dyspozycji.
     6. Towar wysyłany jest standardowo za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Klienta, o ile nie ustalono innego sposobu dostawy. Koszty przesyłki są doliczane do faktury za towar.
     7. ISCON ubezpiecza produkty w transporcie wyłącznie na podstawie odrębnej umowy i na koszt Klienta.
     8. Płatność za pobraniem przy odbiorze paczki jest dostępna tylko na terenie Polski.
    4. Płatności i fakturowanie
     1. Przedstawione ceny są cenami netto bez VAT w PLN lub w EUR. Wybór waluty należy do Klienta.
     2. Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT. Faktura VAT może być wystawiona w PLN lub w EUR. Wyboru waluty rozliczeniowej dokonuje Klient.
     3. Faktura jest pierwszym wezwaniem do zapłaty.
     4. Towar pozostaje własnością ISCON do momentu całkowitego uregulowania wszystkich należności.
     5. Jeżeli waluta kalkulacyjna różni się od waluty fakturowania, ceny na fakturze są przeliczone według kursu sprzedaży dewiz IDEA Bank obowiązującego w dniu wystawienia faktury.
     6. W przypadku przedpłaty obowiązują ceny podane na fakturze proforma. Obowiązują one do terminu płatności podanego na fakturze.
     7. Niezapłacenie należności w terminie upoważnia ISCON do zmiany formy płatności dla kolejnych dostaw z przelewu na gotówkę, pobranie lub przedpłatę oraz do naliczenia ustawowych odsetek.
     8. Niezapłacenie należności w terminie upoważnia ISCON do zbycia wierzytelności.
    5. Gwarancja i roszczenia gwarancyjne
     1. Cechy użytkowe produktów określone są wyczerpująco w dokumentacji technicznej odnoszącej się do odpowiedniego modelu produktu.
     2. Towary są magazynowane, pakowane i transportowane przez ISCON w sposób chroniący je przed uszkodzeniem.
     3. Wszystkie urządzenia ISCON objęte są 12-miesięcznym okresem gwarancji rozpoczynającym się w dniu wystawienia faktury sprzedaży. Jeżeli Klientem jest Konsument w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 2014r. o prawach konsumenta gwarancja wynosi 12 miesięcy od dnia wydania towaru.
     4. Warunkiem rozpoczęcia procesu gwarancyjnego jest przedstawienie faktury zakupu oraz numeru seryjnego urządzenia.
     5. Warunkiem uwzględnienia gwarancji jest przestrzeganie warunków użytkowania oraz przechowywania urządzenia opisanych w dokumentacji technicznej produktu.
     6. Roszczenia gwarancyjne są wyłączone w przypadku uszkodzeń wynikających ze zużycia, nieprawidłowego użytkowania lub przechowywania produktu.
     7. Zgłoszenia dotyczące braków ilościowych oraz niezgodności dostarczonych produktów z zamówieniem powinny zostać dokonane natychmiast po ich stwierdzeniu. W innym wypadku dochodzenie roszczeń gwarancyjnych jest wyłączone.
     8. Zgłoszenia gwarancyjne będą rozpatrywane w ciągu 21 dni. Jeżeli konieczne będzie przeprowadzenie ekspertyzy, wtedy reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu maksimum 60 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli ekspertyza wykaże, że uszkodzenie nastąpiło w wyniku niewłaściwego użycia elementu, firma ISCON zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami postępowania oraz ekspertyzy. W takim przypadku Klient otrzyma oficjalny raport z analizy uszkodzenia.
     9. Jeśli reklamacje dotyczą uszkodzenia w transporcie, należy bezwzględnie dołączyć protokół podpisany przez kuriera.
     10. Odpowiedzialność firmy ISCON jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.
    6. Eksport
     1. Przy dostawach z Polski do innych krajów Unii Europejskiej obowiązuje stawka VAT 0% pod warunkiem podania przez Klienta ważnego europejskiego numeru ewidencyjnego VAT. Jeśli Klient nie poda tego numeru lub po weryfikacji okaże się, że numer jest nieważny, ISCON obciąży Klienta polskim podatkiem od towarów i usług (VAT).
     2. W przypadku odbioru własnego Klient jest zobowiązany dostarczyć do firmy ISCON potwierdzenia wywozu towaru do innego kraju Unii Europejskiej. Niespełnienie tego warunku upoważnia firmę ISCON do obciążenia Klienta polskim podatkiem od towarów i usług (VAT).
   1.  
   1.